Rittenteller Gebruiksvoorwaarden

Rittenteller helpt u om uw fietsverplaatsingen op een volledig automatische manier te registreren. Voordat u gebruik kan maken van Rittenteller dient u akkoord te gaan met de Gebruiksvoorwaarden. Voor uw gemak vindt u hieronder, in niet-juridische termen, de basiscondities en voorwaarden uit de Gebruiksvoorwaarden.

1) Deze Gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld door Mobidot B.V. Mobidot is de eigenaar en beheerder van Rittenteller in opdracht van de stad Antwerpen.

2) De Rittenteller app is voor persoonlijk gebruik op een geschikte Smartphone in eigendom of onder controle van uzelf.

3) U moet ouder zijn dan 16 jaar of anders toestemming hebben van ouders of voogd om Rittenteller te mogen gebruiken.

4) U bent zelf verantwoordelijk voor uw activiteiten en uw gedrag tijden het gebruik van Rittenteller. Gebruik Rittenteller veilig.

5) U dient akkoord te gaan met ons Privacyreglement. Hierin beschrijven wij wat wij doen om uw privacy te beschermen en te waarborgen.

6) U hebt gebruiksrecht op Rittenteller en dus geen eigendomsrecht. U mag Rittenteller niet verkopen of verhuren of aan anderen ter beschikking stellen. Aan het gebruik kunnen geen rechten worden ontleend.

7) Voor de juiste werking van Rittenteller dient u over een data-abonnement te beschikken en dient u Rittenteller permissie te geven tot het gebruik van de GPS en bewegingssensoren van uw smartphone

8) Alle aansprakelijkheid van ons met betrekking tot Rittenteller wordt hierbij uitgesloten, behoudens in geval van grove nalatigheid of opzet. Wij garanderen niet de beschikbaarheid van Rittenteller of de nauwkeurigheid van de verplaatsingsregistratie. In het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor:

    a) Willekeurige schade, kosten of vorderingen door gebruik of juist door gebrek aan functionering

    b) Smartphone of software haperingen, uitval of fouten

    c) Correctheid of volledigheid van data of de weergave van data

    d) Beveiliging van of verlies van data

    e) Elke situatie die optreedt als gevolg van gebruik van Rittenteller en het batterijverbruik dat dit met zich meebrengt

    f) Elke situatie die optreedt indien een ander uw Smartphone gebruikt of uw data kan zien

9) Het is niet toegestaan om Rittenteller of onderdelen hiervan uit elkaar te nemen, te onderzoeken, te hacken, te veranderen of al dan niet in afgeleide vorm in eigen software, producten of diensten op te nemen, te integreren of mee te combineren.

10) We kunnen Rittenteller op elk moment naar eigen inzicht updaten.

11) Voor vragen of problemen over Rittenteller kunt u terecht bij kortingsregeling@slimnaarantwerpen.be. We geven echter geen garantie dat we uw vraag kunnen beantwoorden of gemelde problemen kunnen oplossen.

12) Indien u deelname aan Rittenteller wilt beëindigen kunt u de app de-installeren van uw Smartphone. Indien u wilt dat uw data en historische gegevens worden verwijderd van de systemen van Rittenteller, dan kunt u contact opnemen via kortingsregeling@slimnaarantwerpen.be en zullen al uw verzamelde persoonsgegevens worden verwijderd.

13) Bij gebleken misbruik of illegaal of onbevoegd gebruik van Rittenteller houden wij ons het recht voor om uw gebruikerslicentie in te trekken en de werking van Rittenteller voor u te blokkeren.


Rittenteller volledige Gebruiksvoorwaarden

Versie 1.0, effectief vanaf 1 maart 2019

Deze voorwaarden voor gebruik (‘Gebruiksvoorwaarden’) vormen een contract tussen u (de ‘Gebruiker’) en Mobidot B.V. (de ‘Licentiegever’) voor de Rittenteller app (‘Service’).

Door het downloaden, installeren en gebruiken van de Service gaat de Gebruiker akkoord met de voorwaarden en condities van deze Gebruiksvoorwaarden. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden of hieraan niet voldoet, dient de Gebruiker zich te weerhouden van het downloaden en installeren van de Service of het gebruik van de Service te stoppen en de Service te de-installeren.

1. Beschrijving van de Service
De Service is bedoeld als instrument voor het automatisch registreren van verplaatsingen (‘Toepassing’). Om de Service te kunnen gebruiken dient de Gebruiker onderdeel te zijn van deze Toepassing en een Rittenteller account te hebben gekregen van de organisator c.q. opdrachtgever van de Toepassing (de ‘Organisator’). Met het Rittenteller account kan de Gebruiker inloggen op de Service. Na expliciete toestemming van de Gebruiker meet de Service vervolgens via de Smartphone van de Gebruiker op een automatische manier het verplaatsingsgedrag van de Gebruiker en biedt de Gebruiker in de vorm van een digitaal logboek een overzicht van alle fietsverplaatsingen (‘Trips’) met informatie over afgelegde routes en plaatsen waar de Gebruiker is geweest. De Service analyseert en verrijkt deze Trips tot een persoonlijk reisprofiel ten behoeve van de Toepassing.

De Gebruiker blijft altijd in controle over wat gemeten wordt. De Gebruiker kan te allen tijde via het menu de meetfunctionaliteit (tijdelijk) uitzetten zodat bepaalde routes of plaatsen niet gemeten worden en ook geen onderdeel worden van het reisprofiel. Ook kan de gebruiker uitloggen. Hierdoor zal de Service niet langer actief zijn.

De Service omvat niet de levering of het functioneren van de telecommunicatie-apparaten, zoals de Smartphone, noch het verstrekken van telecommunicatiediensten, meer in het bijzonder internet of online connectiviteit.

2. Licentie
2.1. De Licentieverlener verleent aan de Gebruiker het niet-exclusieve, niet overdraagbare recht op het gebruik van de Service onder de voorwaarden en condities van deze Gebruiksvoorwaarden (‘Licentie’).

2.2. In geen geval krijgt Gebruiker eigendomsrechten over de Service.

2.3. Onder de Licentie mag de Gebruiker:

    a. de Service downloaden, installeren en gebruiken voor persoonlijk gebruik op een compatibel apparaat in eigendom of onder controle van de Gebruiker.

    b. Updates op de Service zoals aangeboden door de Licentiegever ontvangen en gebruiken.

2.4. De Licentiegever houdt zich het recht voor om de Service te allen tijde en zonder dat vooraf te communiceren te veranderen, uit te stellen, onbruikbaar of niet beschikbaar te maken of te verwijderen.

2.5. De Licentiegever houdt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een Gebruiker de Licentie te ontzeggen en gebruik van de Service onmogelijk te maken of te blokkeren in het bijzonder wanneer niet voldaan wordt aan (een van) de voorwaarden van artikel 4.

3.Toestemming tot verwerking van persoonsgegevens
3.1 De Gebruiker gaat akkoord dat Licentiegever een registratie bijhoudt van de verplaatsingen van de Gebruiker en persoonlijke administratieve gegevens met als doel de Service te kunnen leveren. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing, waarnaar Licentiegever handelt volgens haar, bij deze Gebruiksvoorwaarden horende, Privacyreglement.

4. Voorwaarden voor het gebruik van de Service
4.1 De Service is voor persoonlijk gebruik. De Service of onderdelen hiervan mogen in geen enkele vorm worden geëxploiteerd, verkocht, uitgeleend, verhuurd, gedistribueerd of beschikbaar gemaakt worden aan derden voor commerciële doeleinden.

4.2 De Gebruiker moet eigenaar zijn van een compatibele Smartphone waarop de Service wordt geïnstalleerd of deze onder controle hebben. De Service is geschikt voor Smartphones met het besturingssysteem iOS, versie 8 of hoger en Android versie 4.03 of hoger. Wanneer de Gebruiker zijn/haar apparaat verkoopt, leaset, leent of anderszins ter beschikking stelt aan een derde moet de Gebruiker ervoor zorgen dat de geïnstalleerde Service niet wordt gebruikt door deze derde partij.

4.3 De Gebruiker moet ouder zijn dan 16 jaar of anders toestemming hebben van ouders of voogd om de Service te mogen gebruiken.

4.4 Voor in gebruik name moet de Gebruiker het Mobidot Privacyreglement accepteren.

4.5 Voor de juiste werking van de Service dient de Gebruiker over een data-abonnement met Internet toegang te beschikken.

4.6 Voor de juiste werking van de Service dient de Gebruiker de Service permissie te geven tot de locatievoorzieningen van de Smartphone (GPS, wifi en netwerklocaties) en de Bewegingsvoorzieningen (Accelerometer) en dient zij deze voorzieningen AAN te houden tijdens het gebruik van de Service voor goede registratie.

4.7 Voor de juiste werking van de Service dient de Gebruiker in voorkomende gevallen

    a) beperkende of blokkerende services vanuit de Smartphone leverancier en/of besturingssysteem uit te zetten. Bijvoorbeeld batterijmanagement toepassingen.

    b) Rittenteller een ‘beschermde’ status te geven in het appportfolio.

4.8 De Service mag niet worden gebruikt voor illegale doeleinden of andere onbevoegde activiteiten, zoals het schenden van rechten van derde partijen

4.9 De Service mag niet worden gebruikt om derden te lokaliseren.

4.10 Het is niet toegestaan om de Service of onderdelen hiervan uit elkaar te nemen, te ‘reverse engineeren’, te hacken, te veranderen of al dan niet in afgeleide vorm in eigen software, producten of diensten op te nemen, te integreren of mee te combineren.

4.11 Het is niet toegestaan om de Service en in het bijzonder de App te kopiëren, tenzij het kopiëren onderdeel vormt van normaal gebruik van de Service (zoals een back-up).

4.12 De Gebruiker mag de integriteit van de Service en de veiligheid van onder- en achterliggende computersystemen en netwerken niet in gevaar brengen, of dit nu is doordat via de Smartphone indringers toegang worden verschaft, virussen of andere bedreigingen worden geïntroduceerd, een onevenredig of onredelijk grote belasting op de Service of de infrastructuur wordt gelegd, of met behulp van een computerprogramma, -routine, bestand of apparaat de werking van de Service wordt verstoord of beschadigd.

5. Kosten
5.1 Licentiegever stelt de Service gratis aan de Gebruiker ter beschikking. Echter, voor het gebruik van de Service is het gebruik van mobiele telefoon en datadiensten van een mobiele operator en/of andere dienstverleners nodig, met inbegrip van maar niet beperkt tot een internet verbinding. Licentiegever is niet verantwoordelijk voor de kosten van dergelijke diensten.

6. Garanties en beperking aansprakelijkheid
6.1 Licentiegever geeft geen garantie dat door de Service gemeten en/of afgeleide gegevens en informatie correct zijn of dat de dienstverlening voldoet aan de eisen of wensen van de Gebruiker of werkt op de apparatuur van de Gebruiker. Licentiegever kan ook niet garanderen dat de Service zonder onderbreken zal functioneren, geen fouten of omissies bevat of dat fouten of omissies in de Service zullen worden hersteld.

6.2 Alle risico’s omtrent downloading, installatie, gebruik en bediening van de Service liggen bij de Gebruiker.

6.3 Geen enkele geschreven of mondelinge informatie of advies door Licentiegever creëert een garantie op de Service.

6.4 De Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar activiteiten en zijn/haar gedrag tijdens het gebruik van de Service.

6.5 Licentiegever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade in de breedste zin van het woord

    a) in verband met het gebruik en bediening of juist gebrek aan beschikbaarheid van de Service of bijbehorende data-producten, behoudens in geval van grove nalatigheid of opzet.

    b) in verband met missende, onnauwkeurige of foutieve meetgegevens of daar van afgeleide gegevens zoals bepaald door de Service.

    c) In verband met het uitvallen van apparatuur als gevolg van bijvoorbeeld installatie of batterijverbruik door gebruik van de Service.

6.6. Aan het gebruik of juist gebrek aan beschikbaarheid van de Service kunnen geen rechten worden ontleend.

7. Vrijwaring
 7.1 De Gebruiker verplicht zich om Licentiegever te vrijwaren en te verdedigen voor en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, kosten en onkosten, waaronder juridische kosten, die voortvloeien uit gebruik van de Service of schending van de Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker.

8. Duur en beëindiging
8.1 Zowel Licentiegever als Gebruiker hebben het recht de Service te beëindigen. In dat geval vervalt de Licentie en wordt dit contract ontbonden.

8.2 De Licentie, en daarmee het recht op het gebruik van de Service, vervalt automatisch wanneer de Gebruiker niet voldoet aan de Gebruiksvoorwaarden.

8.3 Indien de Service wordt beëindigd dient de Gebruiker alle kopieën van de App, die in zijn/haar bezit zijn te verwijderen of te vernietigen. Hierdoor zal de werking van de Service stoppen. Indien de Gebruiker wil dat zijn/haar Account en bijbehorende gegevens worden verwijderd kan zij contact opnemen met Licentiegever via kortingsregeling@slimnaarantwerpen.be en worden alle persoonlijke gegevens binnen een werkmaand verwijderd.

8.4 In het geval dat Licentiegever de Service op grond van het schenden van de Gebruiksvoorwaarden beëindigt, is het niet toegestaan om de Service opnieuw te downloaden, installeren of gebruiken behoudens uitdrukkelijke toestemming.

9. Eigendomsrechten
9.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Service blijven bij hun respectievelijke eigenaar. De Gebruiker heeft gebruiksrecht en verkrijgt onder geen enkele omstandigheid eigendom over (delen van) de Service.

9.2. De Service inclusief alle toepassingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden. Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van een deel of het geheel van de inhoud, in enigerlei vorm, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Licentiegever is verboden.

9.3. Rittenteller is een productnaam van de Licentiegevers. Andere product- en bedrijfsnamen die in de Service worden gebruikt kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren. Door het ter beschikking stellen van de Service verlenen wij geen licentie of recht om de merken die binnen de Service worden vermeld te gebruiken.

9.4. De Licentiegever is het toegestaan haar rechten onder deze Gebruiksvoorwaarden over te dragen naar een andere partij. Licentiegever verplicht zich de Gebruiker hiervan vooraf in kennis te stellen.

10. Wijzigingen
10.1. De Licentiegever behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De Licentiegever zal deze wijzigingen vooraf, in acht nemende een redelijke termijn, communiceren aan de Gebruiker via de Service of ander online kanaal.

10.2. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden, dient de Gebruiker de Service te beëindigen voordat de wijzigingen effectief worden.

11. Alternatieve bepalingen
Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of een deel daarvan nietig, onwettig of niet-afdwingbaar is dan wordt de geldigheid, wettigheid en/of afdwingbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele wijze aangetast of verminderd. Licentiegever zal enig nietig, onwettig of niet-afdwingbare bepaling vervangen door een effectieve en doenlijke bepaling die zo dicht mogelijk aansluit bij het economisch doel van de nietige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling. Hetzelfde geldt in geval van een omissie.

12. Bevoegdheid en geschillenbeslechting
Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlandse recht onder uitsluiting van haar internationale privaatrecht. De rechter in het arrondissement Almelo is exclusief bevoegd voor alle geschillen die voortkomen uit of ontstaan in verband met het gebruik van de Service.

13. Contactinformatie
Als u vragen heeft over deze Gebruiksvoorwaarden of de Service dan kunt u contact opnemen met: Mobidot B.V.:

Mobidot B.V. is een Nederlands bedrijf en innovatieve specialist in het meten en beïnvloeden van persoonlijk mobiliteitsgedrag via de Smartphone.

Website: www.mobidot.nl
E-mail: info@mobidot.nl
Adres: Colosseum 44, 7521 PT Enschede, Nederland
KVK: 71668950