Privacyverklaring Rittenteller

Februari 2019

Rittenteller is een handige app die u helpt om uw fietsritten op een eenvoudige manier te registreren. De app is onderdeel van de fietskortingsregeling van Slim naar Antwerpen waarmee fietsen naar het werk beloond kan worden. De fietskortingsregeling wordt in opdracht van stad Antwerpen uitgevoerd door Advier b.v. , waarbij Mobidot b.v. de Rittenteller app heeft ontwikkeld en de gegevensverwerking van de app uitvoert. Advier verzorgt de eventuele beloningen naar u. U dient zich in te schrijven voor de kortingsregeling om de app te kunnen gebruiken.

De data die in dit project via de Rittenteller app wordt verzameld en verwerkt is privacygevoelig. Omdat wij gegevensbescherming en uw privacy belangrijk vinden, hebben wij deze privacyverklaring opgesteld waarin we beschrijven hoe we om gaan met uw gegevens. Om deel te nemen aan de kortingsregeling en de Rittenteller app te kunnen gebruiken dient u in de app akkoord te gaan met deze privacyverklaring en ons toestemming te geven tot het verzamelen en verwerken van uw gegevens.

De belangrijkste punten:

1) We verzamelen uw gegevens alleen voor het doel van dit project: het stimuleren van fietsverplaatsingen binnen Antwerpen.

2) U bepaalt d.m.v. de Rittenteller app zelf of en wanneer ritgegevens mogen worden verzameld en u houdt altijd zeggenschap over uw verstrekte of gemeten gegevens.

3) We gebruiken uw e-mailadres om een uniek account te maken waarmee u kunt inloggen in de Rittenteller app..

4) Hoe, waar en wanneer u zich verplaatst bepalen we via de app automatisch met behulp van de sensoren van uw telefoon.

5) Uw persoonlijke verplaatsingen worden niet met derden buiten het project gedeeld, tenzij u hier expliciet toestemming voor geeft. Wij anonimiseren uw verplaatsingen, waarna vervolgens alle verplaatsingen worden samengebracht zodat de Opdrachtgever op stadsniveau inzicht krijgt in fietsverkeer.

6) Tijdens het gebruik van Rittenteller verzamelen we loggegevens, zoals het door u gebruikte model Smartphone en de hoeveelheid dagelijks uitgewisselde data. Deze worden door ons gebruikt om Rittenteller te kunnen verbeteren en te optimaliseren.

7) Als u contact opneemt met de servicedesk dan worden de door uw aangegeven contactgegevens (email, telefoonnummer) gebruikt om antwoord te kunnen geven.

8) Indien u wilt dat uw Rittenteller account wordt beëindigd kunt u dit aangeven via kortingsregeling@slimnaarantwerpen.be en zullen al uw persoonlijke gegevens worden verwijderd van onze systemen. Binnen drie maanden na afloop van het project worden alle op een individu herleidbare gegevens van onze systemen verwijderd.

9) U hebt het recht om alle gegevens, die over u zijn vastgelegd, in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u aangeven deze te wijzigen.

10) Wij hebben een klachtenregeling. Indien u een klacht heeft of van mening bent, dat wij niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan, kunt u dit via kortingsregeling@slimnaarantwerpen.be kenbaar maken.

Volledig Privacyreglement

Wij vinden het in dit project van groot belang dat gebruikers op ons kunnen vertrouwen. Dat betekent dat wij verantwoordelijk om gaan met data en specifiek persoonsgegevens. De richtlijnen van dit privacyreglement zijn conform de General Data Protection Regulation (EU2016/679, hierna “GDPR”) en de handreikingen van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. De Opdrachtgever voor de toepassing van Rittenteller (de stad Antwerpen) is in de zin van de wet Verantwoordelijke. Het verzamelen van verplaatsingsdata via de Rittenteller app en de dagelijkse verwerking van de binnen Rittenteller gebruikte persoonlijke gegevens worden echter uitgevoerd door het Nederlandse bedrijf Mobidot b.v. (“Mobidot”). Hiermee is Mobidot in de zin van de wet Verwerker van privacygevoelige data. De Opdrachtgever heeft met Mobidot hiervoor een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Dit privacyreglement beschrijft de richtlijnen voor de informatie die Mobidot (“Wij”) verzamelen en bewaren wanneer u gebruik maakt van de Rittenteller app. Als u niet instemt met dit privacyreglement, verzoeken wij u om Rittenteller niet te gaan gebruiken of onmiddellijk te stoppen met het gebruik van Rittenteller.

Het verzamelen van informatie

Wij verzamelen uw gegevens op vrijwillige basis via gebruik van de Rittenteller app. We verzamelen uw gegevens alleen voor het doel van de toepassing: het stimuleren van fietsverplaatsingen binnen Antwerpen. De Rittenteller app is voor persoonlijk gebruik. Een deelnemersaccount is alleen verkrijgbaar via deelname aan de kortingsregeling van het project Slim naar Antwerpen. Wij vragen uw expliciete toestemming voor het verzamelen en het verwerken van persoonlijke gegevens vóórdat u Rittenteller daadwerkelijk gaat gebruiken. U beslist zelf welke gegevens u aan ons wilt verstrekken en of de Rittenteller app uw verplaatsingen meet.

De gegevens die we van u verzamelen zijn:

a. Accountgegevens
Verzameldoel: toegang verschaffen tot de Rittenteller app.
Gegevens: E-mailadres (gebruikersnaam).

b. Contactgegevens (alleen als u de Mobidot helpdesk benadert)
Verzameldoel: verschaffen van ondersteuning bij specifieke vragen of problemen met Rittenteller.
Gegevens: E-mailadres en/of telefoonnummerWanneer u om gebruikersondersteuning heeft verzocht verzamelen wij waar nodig, en met uw goedvinden, nadere informatie over de status van onze app op uw Smartphone.

c. Mobiliteitsdata
Verzameldoel: verzamelen van informatie over uw verplaatsingsgedrag. Inzichtelijk maken van fietsverplaatsingsgedrag- en effecten.
Kerngegevens: smartphone sensor (GPS-, Wifi en Accelerometer) sporen gekoppeld aan tijdstippen (“ritten”);.

d. Loggegevens
Verzameldoel: analyseren en verbeteren van de prestaties en gebruik van Rittenteller.
Kerngegevens: gebruiksdata/analytische gegevens app en telefoon (Type Smartphone, Besturingssysteem en versie, Batterijniveau, Sensing events, Loggegevens over prestatie App, rit feedback)

Het verwerken van informatie

Wij verwerken de verzamelde gegevens in opdracht van de Opdrachtgever voor de doelen van de toepassing. Wij zullen deze doelen niet tussentijds wijzigen zonder uw toestemming.

Als u Rittenteller gebruikt, verzamelen we uw fietsverplaatsingen in een persoonlijk overzicht (“uw ritten”). De door ons afgeleide informatie betreft:

- Begin- en eindtijd van elke rit;
- Begin- en eindpunt, route en gebruikte infrastructuur tijdens elke rit;
- Afgelegde afstand, reisduur en gemiddelde snelheid;
- Vervoersmiddel bij elke rit;
- Doel van de rit;
- Vaak bezochte plaatsen;
- Veel gekozen routes;
- Onderlinge verhouding van gebruikte vervoersmiddelen;
- Weercondities tijdens de rit;
- Schatting van kosten, CO2 besparing en verbrande calorieën per rit;

De verwerking van deze informatie vindt plaats in een goed beveiligd datacenter in Nederland door Mobidot. Alleen een beperkte groep van aangewezen beheerders heeft toegang tot de data verwerkende systemen en de data.

De volgende gegevens behorende bij een geregistreerde fietsverplaatsing worden doorgegeven aan Advier b.v.:

- Gebruikersnaam
- Begin- en eindtijd van de fietsrit;
- Begin- en eindpunt van de rit;

Aan de hand van deze gegevens kan door Advier uw beloning worden vastgesteld.

Na verwerking bij Advier anonimiseren wij alle gegevens over verplaatsingen en verwijderen alle referenties naar u. Dit proces is niet omkeerbaar of terug te draaien. Anonimiseren wordt bereikt door ingewonnen locatietracés en afgeleide informatie van de gebruikers te aggregeren en te randomiseren. Randomisering omvat:

- Wegknippen 0-200 meter aan begin en einde van gemeten routes;
- Verwijderen van gebruikersinformatie zodat bijvoorbeeld niet meer herleidbaar is dat de fietsrit van A naar B op dinsdag door dezelfde persoon is uitgevoerd als de rit van C naar D op vrijdag;
- Verschuiven data in de tijd met een toevallig bepaald offset van random -30 … +30 minuten.

De verzamelde en geanonimiseerde verplaatsingen van alle deelnemers tijdens de projectduur worden gecombineerd tot een dataset. De dataset wordt halfjaarlijks overgedragen aan de Opdrachtgever ter verdere statistische mobiliteitsanalyse voor het project. Resultaten en conclusies van de dataset zijn altijd geaggregeerde descriptieve statistieken, waarbij een individu niet herkenbaar af herleidbaar is.

Wij verwerken niet doelbewust persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Indien blijkt dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van iemand die jonger is dan 16 jaar en hiervoor geen toestemming is gegeven door ouders of voogd, dan zal onverwijld het betreffende account worden gesloten en alle persoonlijke gegevens worden verwijderd.

‘Third party’ services van Google en Apple, leveren ondersteunende diensten zoals beschikbaarheid van de app in de appstores en de interactie van Rittenteller met respectievelijk de iOS c.q. Android besturingssystemen op uw telefoon. Deze services vormen geen onderdeel van ons privacyreglement en u moet afzonderlijk akkoord gaan met betreffende voorwaarden van deze partijen.

Het bewaren van informatie

Mobidot bewaart uw gegevens tijdens de duur van het project zoals bepaald door de Opdrachtgever. Binnen drie maanden na afloop van het project worden alle persoonlijke gegevens, die wij in het kader van de toepassing hebben verzameld of afgeleid, van onze systemen worden verwijderd.

U kunt daarnaast te allen tijde stoppen met het gebruik van Rittenteller. Indien u uw Rittenteller account wilt beëindigen dient u via kortingsregeling@slimnaarantwerpen.be aan te geven niet langer van Rittenteller gebruik te willen maken. We vragen u vriendelijk om in dat geval de Rittenteller app vervolgens van uw telefoon te verwijderen. Mobidot zal binnen tien werkdagen na melding uw account sluiten en al uw verzamelde en afgeleide persoonlijke gegevens binnen vier werkweken van de systemen van Mobidot verwijderen.

Toegang tot en wijziging van uw persoonlijke gegevens

U heeft altijd zelf zeggenschap over uw persoonlijke gegevens. Wij bieden u binnen de Rittenteller app keuzes met betrekking tot het verzamelen van uw gegevens. Deze keuze kan gevolgen hebben voor de diensten, functionaliteit en informatie die wij u kunnen leveren.

U heeft het recht om alle gegevens, die over u zijn vastgelegd, in te zien en (in een standaard formaat) te verkrijgen. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u Mobidot verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen. Via de Rittenteller app kunt u uw fietsverplaatsingsgedrag bekijken. Indien u een compleet overzicht wilt over welke persoonlijke gegevens Mobidot van u heeft verzameld kunt u dit aanvragen via kortingsregeling@slimnaarantwerpen.be Mobidot zal u hierna deze informatie verschaffen binnen vier werkweken. Bij een onredelijk aantal verzoeken door een individu kunnen kosten aan deze voorziening worden verbonden.

Verstrekken en bekendmaken van informatie

Uw persoonlijke verplaatsingen worden niet met derden buiten het project gedeeld, tenzij u hier expliciet toestemming voor geeft. Binnen het project anonimiseren wij uw verplaatsingen, waarna vervolgens alle verplaatsingen worden samengebracht zodat de Opdrachtgever op stadsniveau inzicht krijgt in fietsverkeer. De Opdrachtgever heeft de verantwoordelijkheid voor de communicatie van de uitkomsten van de toepassing.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens en niet-geanonimiseerde mobiliteitsdata nooit aan derden buiten het onderzoek verstrekken, distribueren of bekendmaken tenzij u hier zelf expliciet toestemming voor geeft of wij vereist zijn dit te doen om

- te voldoen aan wettelijke voorschriften of rechtspraak,
- zwaarwegende verboden of illegale activiteiten te voorkomen,
- handelingen te verrichten om de belangen van u of andere gebruikers te beschermen,
- de rechten of het eigendom van de Opdrachtgever of Mobidot te verdedigen,
- dit privacyreglement uit te voeren

U bent zelf verantwoordelijk voor het delen of het laten zien van informatie die u vanuit Rittenteller verkrijgt. Wij kunnen nooit verantwoordelijk zijn voor het gebruik, misbruik, verzamelen of onthullen van informatie buiten Rittenteller om.

Beveiliging van de informatie

Wij treffen zowel administratieve, procesmatige, technische als fysieke maatregelen om persoonlijke gegevens te beveiligen tegen misbruik, alsmede onbevoegde toegang, bekendmaking, wijziging en vernietiging. Onze beveiliging voldoet ten minste aan het criterium van een “passend beveiligingsniveau” als bepaald in artikel 32 van de GDPR. Wij voeren op regelmatige basis een Data protection impact assessment (DPIA) uit.

- Alle Persoonlijke gegevens worden opgeslagen en verwerkt in een betrouwbaar, goed beveiligd Data Center in Nederland met fysieke en logische toegangsbeveiliging inclusief organisatorische controle. Mobidot maakt gebruik van Datacenter faciliteiten van het Nederlandse bedrijf Previder (www.previder.nl). Dit datacenter is ISO 27001, 14001 en 9001 gecertificeerd. In het kader van privacy en databescherming heeft Mobidot passende contracten afgesloten met Previder.
- Logische en fysieke toegangscontrole tot de ICT systemen. Mobidot heeft haar systeemomgeving digitaal beveiligd met een hardware-matige firewall en monitort haar systeemomgeving op ongeautoriseerde toegang en inbraak. Mobidot zal al wat redelijkerwijs verwacht mag worden doen om ongeautoriseerde fysieke en digitale toegang tot haar systeemomgeving en de data door onbevoegden te voorkomen. Dat doet zij onder meer door haar systeemomgeving uit te rusten met recente besturingssystemen en de nieuwste (beveiligings)patches, die door de leveranciers worden aanbevolen en ondersteund voor gebruik in de Mobidot systeemomgeving. Ook wordt door Mobidot in verband met het oog op betrouwbaar gebruik van de ingezette software gestreefd naar de optimale combinatie van alle gebruikte software componenten.
- De communicatie tussen apps, dataverwerkingsinfrastructuur en websites van Mobidot verloopt via beveiligde verbindingen;
- Mobidot verplicht zich om uw persoonlijke gegevens behoorlijk en zorgvuldig te verwerken. Mobidot staat ervoor in dat het personeel van Mobidot en ieder ander die is ingeschakeld door Mobidot zich houdt aan de voorschriften van de GDPR en het gestelde door de Opdrachtgever, indien en voor zover zij op enigerlei wijze betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens. Beheer van de Mobidot systeemomgeving wordt uitgevoerd en bewaakt door geautoriseerde administrators in dienst van Mobidot gebonden aan een integriteitscontract en geheimhoudingsverklaring;
- Alleen een beperkte groep van daartoe binnen de kennisinstellingen aangewezen analisten krijgen toegang tot de data-export. Deze beheerders, die door Mobidot administrators zijn geautoriseerd, krijgen een uniek wachtwoord waarmee toegang tot de data kan worden verkregen.
- Datalekken als gevolg van de Mobidot dienstverlening worden door Mobidot proactief gemeld aan de Opdrachtgever binnen 72 uur na ontdekking.
- Beveiligingsincidenten kunnen te allen tijde worden gemeld bij support@mobidot.nl

Veranderingen in de dienstverlening

Wij mogen aanvullende derden contracteren om Rittenteller te kunnen leveren, uit te breiden of onze verplichtingen uit te voeren, maar zullen uw persoonlijke gegevens nooit zonder uw voorafgaande goedkeuring aan deze derden verstrekken. Deze derden zullen altijd worden verplicht uw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met dit privacyreglement.

In het geval Mobidot wordt verkocht of overgedragen, of in het geval dat goeddeels alle activa van Mobidot aan een derde worden verkocht of overgedragen dan zal u hiervan vooraf op de hoogte van worden gebracht en heeft zowel de Opdrachtgever als u als individu het recht om uw account en al uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen. De derde heeft sowieso de plicht om uw rechten ten aanzien van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit privacyreglement over te nemen.

Vragen of klachten omtrent privacy

Als u vindt dat het gebruik van uw persoonlijke gegevens niet in overeenstemming is met het doel waarvoor u deze aan ons heeft verstrekt, zoals beschreven in dit privacyreglement, of als u vragen of suggesties betreffende dit privacyreglement heeft, dan kunt u contact met de Opdrachtgever of direct met ons via kortingsregeling@slimnaarantwerpen.be Vanuit onze verantwoordelijkheid hebben wij een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is bereikbaar via onderstaande contactgegevens.

Indien u van mening bent, dat wij niet op de juiste manier met uw klacht omgaan kunt u altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

Wijzigingen in het privacy reglement

Wij houden ons het recht voor om dit privacyreglement van tijd tot tijd te wijzingen. Wij beperken de rechten van u onder dit privacyreglement niet zonder uw toestemming. Dat betekent ook dat de regels voor bestaande gegevens niet kunnen worden gewijzigd en een aangepast privacyreglement alleen van toepassing is voor nieuw verzamelde gegevens. We zullen wijzigingen van het privacyreglement bekendmaken via de Slim naar Antwerpen website en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we zorgen voor een meer opvallende kennisgeving aan u.

Over ons

Mobidot B.V. is een Nederlands bedrijf en innovatieve specialist in het meten en beïnvloeden van persoonlijk mobiliteitsgedrag via de Smartphone.

Mobidot B.V

Adres: Colosseum 44, 7521 PT Enschede, Nederland
KVK: 71668950
Website: www.mobidot.nl
E-mail: info@mobidot.nl
Ondersteuning: support@mobidot.nl
Privacy vragen, klachten en meldingen: privacy@mobidot.nl